KAKO NA PRAVNI NAČIN IZBEĆI OBAVEZNU VAKCINACIJU

0

Na osnovu Zakona o pravima pacijenata Službeni glasnik RS BROJ 45/13 koristimo naše zakonsko pravo u cilju pravovremene informisanosti pre vakcinacije. Obzirom da NE ODBIJAMO vakcinaciju našeg deteta već želimo da se uverimo da je vakcinacija u njegovom najboljem interesu pozivamo se na:

Član 7 stav 1

Pacijent ima pravo na sve vrste informacija o stanju svoga zdravlja, zdravstvenoj službi i načinu kako je koristi, kao i na sve informacije koje su na osnovu naučnih istraživanja i tehnoloških inovacija dostupne.

Član 10 stav 1

Pacijent ima pravo na bezbednost u ostvarivanju zdravstvene zaštite, u skladu sa savremenim dostignućima zdravstvene struke i nauke, s ciljem postizanja najpovoljnijeg ishoda lečenja i smanjenja rizika za nastanak neželjenih posledica po zdravlje pacijenta, na najmanju moguću meru.

Član 11 stav 1

Pacijent ima pravo da od nadležnog zdravstvenog radnika blagovremeno dobije obaveštenje koje mu je potrebno kako bi doneo odluku da pristane ili ne pristane na predloženu medicinsku meru.

Član 16

Pacijenta ne obavezuje pristanak kome nije prethodilo potrebno obaveštenje u skladu sa članom 11 ovog zakona a nadležni zdravstveni radnik koji preduzima medicinsku meru , u tom slučaju snosi rizik za štetne posledice.

Shodno navedenim članovima

ZAHTEVAM

Da nam u pisanoj formi dostavite sledeće odgovore kako bi na osnovu njih blagovremeno odlučili o pristanku ili ne pristanku na preventivnu medicinsku meru (imunizaciju) u cilju dobrobiti deteta koje želite vakcinisati.

 1. Kojim vakcinama bi naše dete bilo vakcinisano? Molim Vas navedite nazive, proizvođače, datum odobrenja od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva.
 2. Navedite sastav vakcina (na osnovu overene izjave proizvođača kojom pred zakonom garantuje da se u vakcinama nalazi samo ono što je navedeno u uputstvu vakcina) kontraindikacije i sva neželjena dejstva navedenih vakcina. Molim da mi dostavite uputstvo iz vakcina.
 3. Da li u sastavu vakcine postoje materije koje su zakonom kategorisane kao opasne, kancerogene, teratogene, mutagene, korozivne, bilo koje kategorije? Ako postoje navedite koje.
 4. Da li je tačno da se u vakcini nalaze aluminijum, formaldehid, živa, antibiotici ili genetski izmenjeni materijali? Da li je potpuno bezbedno za naše dete?
 5. 5. Koliko dugo traje vakcinalni imunitet koje pružaju navedene vakcine i da li pruzaju zaštitu od istih virusa tzv. divljih sojeva? Molim argumentujte referencama.
 6. Da li su navedene vakcine, kao i konkretne serije vakcina kojima biste vakcinisali naše dete, prošle kontrolu od strane referentne domaće ustanove koja je zadužena za kvalitet vakcina? I koja ustanova RS garantuje kvalitet vakcina?
 7. Da li proizvođač garantuje da je vakcina kojom želite vakcinisati naše dete apsolutno sigurna za upotrebu?
 8. Da li proizvođač garantuje da će vakcina zaštiti naše dete od bolesti protiv kojih je, ukoliko dete dođe u dodir sa navedenim virusima iz spoljne sredine, te da će zaštita biti dugoročna? Ako je odgovor ne, ko je odgovoran u slučaju da se naše dete vakciniše a ipak oboli od bolesti protiv kojih je vakcinisano?
 9. Koje reakcije na vakcinisanje važe za uobičajene? Da li su uobičajene negativne reakcije, poželjne reakcije? Ako jesu, zažto ih je proizvođač u uputstvu svrstao u neželjene efekte? Da li postoje unapred nepredvidivi štetni efekti koji se ne pokazuju odmah ili postoji rizik kasnije pojave štetnih dejstava?
 10. Da li u Vašoj praksi imate negativnih iskustava sa nedavno vakcinisanom decom? Molim opišite neki primer?
 11. Vakcine simuliraju imuni sistem čoveka ili ipak nije tako? Da li moze da se desi da pored kratkoročne simulacije dođe i do dugoročne preterane simulacije (tkzv. ASIA sindrom)? Koje posledice ovo može da ima na naše dete?
 12. Iz kojih razloga imuno-oslabljena deca ne smeju biti vakcinisana? Da li vakcina može da ima negativno dejstvo na imuni sistem deteta?
 13. Da li vakcinisana deca imaju poboljšan imuni sistem i da li su manje bolesna (ređe obolevaju) od dece koja nisu vakcinisana? Navedite istraživanja koja to potvrđuju?
 14. Da li su vakcinisana deca samo na osnovu svoje vakcine zdravija od dece koja nisu vakcinisana?
 15. Da li postoje alternative i dopunske mere za vakcinisanje kojima se sprečava, umanjuje ili ublažava pojava zaraznih bolesti? Ako je odgovor da navesti koje su to mere?
 16. Tzv. žive vakcine (npr. MMR) kako objašnjava literatura izaziva lakšu varijantu bolesti protiv koje se vakcinise. Dešava li se ikada u praksi da dete oboli istovremeno od tri bolesti (zauške, rubeola, boginje)?
 17. Često se tvrdi da vakcinacija nosi više koristi nego štete i ta tvrdnja se zasniva tzv. analizom koristi i rizika. Da li znate za tu analizu? Da li ste Vi imali prilike da je pročitate? Mogu li dobiti primerak?
 18. 18. Iznenadna smrt deteta (SIDS) u mnogim slučajevima po literaturi dolazi neposredno nakon vakcinacije. Moze li se isključiti povezanost SIDS-a i vakcinacije? Ako je odgovor da, molim dokaz?
 19. Mogu li sveže vakcinisana deca određeno vreme biti nosioci bolesti protiv kojih su vakcinisani? Ako je odgovor da, koliko dugo? Pod kojim uslovima? Znači li to da vakcinisana deca mogu zaraziti nevakcinisanu? Postoje li o tome naučne studije?
 20. Da li je unošenje žive, aluminijuma, virusa uzgojenih na tkivu fetusa, potencijalnih alergena u jedan zdrav organizam nanošenje telesnih povreda?
 21. Poznato je da vakcine sadrže adjuvanse poput aluminijumovih soli za koje se zna da izazivaju alergije i poremećaje centralnog nervnog sistema, objasnite šta takvi sastojci traže u organizmu vakcinisanog deteta?
 22. Koje su to genetske predispozicije zbog kojih se pojedine grupe ne trebaju vakcinisati jer mogu dobiti neku autoimunu bolest? Možete li mi pisanim putem potvrditi da moje dete ne spada u tu grupu?
 23. Da li je istina da u Evropi Polio-OPV vakcina u ekstremnim slučajevima prouzrokuje dugotrajnu paralizu u smislu postvakcinalni Poliomyelitis? Da li je to kod sadašnje vakcinacije isključivo? Da li postoje sprovedene siguronosne studije?
 24. Kod sumnje na posledicu vakcine koju lekari poriču molim obrazloženje zašto opisani simptomi ne mogu da budu od vakcine? Na koji način i kroz koje analize se utvrđuje?
 25. Navedite mi pun naziv institucije ili pojedinca koji pred zakonom odgovaraju za neželjena dejstva nakon vakcinacije?
 26. Navedite mi pun naziv institucije ili pojedinca koji pred zakonom garantuje za visoki standard kvaliteta navedenih vakcina, kao i dugoročnu učinkovitost i sigurnost predmetnih vakcina?
 27. Da li i na osnovu čega određujete i odlučujete o odnosu koristi i rizika vakcinacije za pojedinca?
 28. Da li je lekar zakonom obavezan podneti Zahtev StručnomTimu za kontraindikacije za utvrđivanje trajne ili privremene kontraindikacije nakon reakcije na vakcinu (na neku od već primljenih doza) koja je u kartonu deteta? Ako je odgovor da, koje su konsenkvence za kršenje ove obaveze?
 29. Da li će dete biti detaljno pregledano pre vakcinacije? Da li lekar svojim potpisom garantuje da je odstranio svaku potencijalnu zdravstvenu prepreku koja bi dovela do reakcije ili neželjenog dejstva na vakcinu? Molim navedite koje se sve zdravstvene analize i pregledi obavljaju pre vakcinacije?
 30. Da li je naše dete preosetljivo na neke od sastojaka vakcine? I da li će naše dete imati neželjenu reakciju na vakcinu koja nije navedena u uputstvu proizvođača?
 31. Kako znate da vakcina neće izazvati narušavanje zdravlja našeg deteta u budućnosti?
 32. Da li Vi lično možete garantovati da dete neće imati neželjenu reakciju na vakcinu? Ako Vi ne možete garantovati navedite ko može

KAZNENE ODREDBE ZAKONA O PRAVIMA PACIJENATA

Član 22

Dužnost čuvanja podataka iz člana 21 stav 1 ovog zakona, nadležni zdravstveni radnici odnosno zdravstveni saradnici kao i druga lica zaposlena kod poslodavca iz člana 21 stav 2 ovog zakona mogu biti oslobođeni samo na osnovu pismenog pristanka pacijenta, odnosno njegovog zakonskog zastupnika ili na osnovu odluke suda.

- Oglasi -

Član 44

Novčanom kaznom od 300.000 do 1.000 000 dinara kazniće se za prekršaj zdravstvena ustanova, odnosno drugo pravno lice koje obavlja zdravstvenu delatnost ako : … 6) prekrši obavezu čuvanja naročito osetljivih podataka o ličnosti pacijenta, odnosno raspolaže ili rukuje podacima iz medicinske dokumentacije pacijenta suprotno odredbama čl. 21 i 22.

Član 46

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj zdravstveni radnik ako: 1) pacijentu uskrati pravo na informacije (član 7 stav 1) 2) pacijentu, odnosno zakonskom zastupniku ne da obaveštenje koje je potrebno kako bi pacijent, odnosno zakonski zastupnik doneo odluku o pristanku ili ne pristanku na predloženu medicinsku meru, odnosno u medicinsku dokumentaciju ne unese podatak o datom obaveštenju ili ako pacijentu odnosno zakonskom zastupniku onemogući uvid u troškove lečenja (član 11).

Obzirom da ne odbijamo vakcinaciju našeg deteta, već želimo da se uverimo da je vakcinacija u njegovom najboljem interesu te želimo da otklonimo sve potencijalne rizike, neželjene efekte svedemo na najmanju moguću meru, te poštujući uputstva proizvođača i na osnovu PRAVILNIKA O IMUNIZACIJI I NAČINU ZAŠTITE LEKOVIMA (Sl. glasnik RS, br.11/2006, 25/2013, 63/2013, 99/2013, 118/2013, 65/2014 i 32/2015).

Član 8

Opšte kontraindikacije za aktivnu imunizaciju jesu :

1) akutne bolesti

2) febrilna stanja

3) anafilaksija na komponente vakcine

4) teže neželjene reakcije na prethodnu dozu vakcine

Shodno navedenom članu takođe:

ZAHTEVAM

Utvrđivanje preosetljivosti na sve komponente vakcine/a koje se koriste u procesu proizvodnje, kao i utvrđivanje da li dete ima neko zdravstveno stanje koje uputstvom navodi proizvođač u delu vakcinu ne smete koristiti kao i u delu posebno voditi računa.

Ukoliko lekar iz bilo kog razloga ne ispoštuje date obaveze pre vakcinacije koje propisuju zakon i proizvođač i ne otkloni rizike koji potencijalno mogu narušiti zdravlje našeg deteta nakon vakcinacije jer je poznavanjem mogućih neželjenih reakcija svesno izložio riziku narušavanje zdravlja ili oštećenje nekog od organa i nije preduzeo mere da do njih ne dođe i bićemo prinuđeni da u zavisnosti od težine eventualne posledice na zdravlje podnesemo krivicnu prijavu zbog krivičnih dela iz člana 251 i 252 KRIVIČNOG ZAKONIKA ( Krivična dela protiv života i tela) ( Sl. glasnik RS, br.85/2005, 88/2005, ispr, 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014).

Ovaj zahtev sačinjen je u tri primerka (za roditelja/zakonskog staratelja , lekara i zdravstvenu ustanovu , zavedeno na pisarnici zdravstvene ustanove).

Roditelj / Zakonski staratelj :

Foto freepik
Autor/Izvor aleksandarmetanoja.wordpress

- Advertisement -

Komentara
Loading...