Za objavljene fotografije dece bez saglasnosti roditelja kazna zatvora do…

0

Sve češća je pojava da se fotografije dece objavljuju na internetu ili u brošurama bez prethodne saglasnosti roditelja. Zakon to ne dozvoljava a zaprećena kazna je novčana, pa i do tri godine zatvora.

Živimo u vremenu kada škole i vrtići imaju sistem obaveštavanja roditelja o tome šta rade njihova deca fotografijama ili video sadržajem, putem Vajber ili Fejsbuk grupa, a česta je pojava i objavljivanje čuvenih “selfija” sa nastavnicima nakon takmičenja, ili objavljivanje slika iz igraonica u svrhu reklame na Fejsbuku.

Većina roditelja ne zna da je za objavljivanje slika ili video zapisa njihove dece potrebno dati saglasnost, koja ne mora nužno biti u pisanoj formi ali nesumnjivo mora postojati. Saglasnost moraju dati oba roditelja , osim u slučaju kada jedan roditelj vrši samostalno roditeljsko pravo odlukom suda.

U cilju zaštite osnovnih ljudskih prava, vlada Republike Srbije donela je 2008. godine Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, kojim su propisana prava i obaveze svih onih koji se bave obradom ličnih podataka.

Podatak o ličnosti je definisan je kao bilo koja informacija koja se odnosi na fizičko lice, bez obzira na oblik u kome je izražena i na nosač informacije.

Obrada podataka nije dozvoljena ako fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, kao ni u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica (član 8).

Imajući u vidu da povreda prava na privatnost može da prouzrokuje materijalnu i nematerijalnu štetu, lice čije je pravo na privatnost povređeno, odnosno roditelj staratelj ima pravo da pokrene parnični postupak za nadoknadu štete, kao i da zahteva da se sporni sadržaj ukloni.

Moguća i kazna zatvora do tri godine
Za neovlašćeno fotografisanje i objavljivanje fotografija ili video materijala Krivični zakon predviđa krivično delo neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa portreta i snimka (član 145).

- Oglasi -

“Ko objavi ili prikaže spis, portret, fotografiju, film ili fonogram ličnog karaktera bez pristanka lica koje je spis sastavilo ili na koga se spis odnosi ili bez pristanka drugog lica čiji se pristanak po zakonu traži i time osetno zadre u lični život tog lica, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.”

A odredbom iz člana 146 predviđeno je krivično delo Neovlašćenog prikupljanja ličnih podataka:

“Ko podatke o ličnosti koji se prikupljaju, obrađuju i koriste na osnovu zakona neovlašćeno pribavi, saopšti drugom ili upotrebi u svrhu za koju nisu namenjeni, biće kažnjen novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.”

“Ako delo učini službeno lice u vršenju službe, biće kažnjeno zatvorom do tri godine.”

Bitno je napomenuti da zakon dozvoljava upotrebu fotografija ukoliko su one deo pejzaža, naseljenog mesta, ulice, ili ako se fotografija odnosi na koncertnu publiku, skup ljudi ili u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe.

Kada su u pitanju mediji, odgovorni urednik koji učini prepoznatljivim maloletnika na fotografiji koja može da povredi njegovo pravo ili interes može biti prekršajno kažnjen novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.

Izvor: Blic,

- Advertisement -

Komentara
Loading...